Az Erdély FM rádió, mint Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával kezeli.

Meghatározások, rövidítések

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval együtt végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintően érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, lakcíme, email címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja és terjedelme

A személyes adatok kezelője az Erdély FM rádió. Az adatkezelésre az Erdély FM által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor kerül sor. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatai megadása lehet szükséges: név, állandó lakcím (értesítési cím), személyazonossági száma, email címe, telefonszáma.

Az Erdély FM csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeli.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – az Erdély FM senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.erdelyfm.ro honlap látogatásakor a web-szerver automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (pl. IP címet, hogy honnan történt a látogatás, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát).

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatbiztonság

Az Erdély FM mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

Sütik használata

Az Erdély FM fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a cookie-k vagy tag-ek) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését. A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatást ad, és az adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

A www.erdelyfm.ro-n külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. Ezek tartalmáért az Erdély FM-et semmiféle felelősség nem terheli.

Az érintett jogainak gyakorlása

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését vagy zárolását kérje. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amely kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt az Adatkezelő köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.